Adatvédelem

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: ACCELL Hunland Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.16-09-006497

Adatkezelő székhelye: 5091 Tószeg, Parkoló tér 1.

Adatkezelő képviselője: Dr. Nagy Dóra Adriána

 

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési 2017. szeptember 26-tól lép hatályba.

A jelen tájékoztató Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal megegyező fogalmi rendszert alkalmaz. Ezek alapján tehát:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Társaság biztosítja, hogy személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. A Társaság  az általa kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel. Az Társaság adatkezelése mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján kezel, kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. A Társaság adatkezelése annak minden szakaszában megfelel a meghatározott célnak. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról.

A Társaság adatkezelést végző munkavállalói és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelik. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek Titoktartási nyilatkozatot tesznek.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi jogosultságokat és kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság alábbi elektronikus elérhetőségi címén: adatkezeles@bad-bike.hu  

 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad, mely tartalmazza az alábbi információkat:  

 1. érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 2. a kezelt adatok forrásáról,
 3. az adatkezelés céljáról,
 4. az adatkezelés jogalapjáról,
 5. az adatkezelés időtartamáról,
 6. az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 7. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 8. az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

 

3.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

3.3. Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


3.4. Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

 

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

5091 Tószeg, Parkoló tér 1.

 

4.1. A honlap adatkezelése

A Társaság honlapján látogatottsági adatatokat elemző szoftver fut. A szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan a következő információkat kapja: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

A NAIH és a nemzetközileg elfogadott adatvédelmi jogi gyakorlat alapján az IP-cím meghatározott esetekben relatív személyes adattá válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A Társaság ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat a fenti adatgyűjtésről.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.  

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

adattárolás módja: elektronikus

 

4.2. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az érintett kérelmére hírlevelet küld a Társaság termékajánlatairól. Hírlevelet csak és kizárólag azok a látogatók kapnak, akik erre a szolgáltatásra külön feliratkoznak a Társaság honlapján. Az érintettnek a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg. A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve,  e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

 

4.3. Regisztráció

A látogatónak lehetősége van a Társaság honlapján regisztrálni. Egy formanyomtatvány kitöltésével a látogató megadja a szükséges adatokat. A regisztrációhoz a látogatónak el kell fogadnia a Társaság adatvédelmi tájékoztatóját, melyet egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg.

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, jelszava, telefonszáma, faxszáma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig tart, de legkésőbb a Társaság megszűnéséig

adattárolás módja: elektronikus

 

4.4. Kapcsolatfelvétel

Az Társaság számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

 

4.5. Eseménynaptár

Az érintett az Eseménynaptárban való jelentkezéssel regisztrálhat a Társaság által meghirdetett eseményekre.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH […]

adatkezelés célja: feliratkozás a Társaság eseményeire

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

 

4.6. Letöltés

Az érintett a Letöltések menüpontban történő regisztrációval jogosulttá válik a Társaság által feltöltött tartalmak letöltésére.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH […]

adatkezelés célja: letöltésekhez való hozzáférés biztosítása

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

 

4.7. Webshopban történő vásárlás

Az érintettnek a honlapon lehetősége van a Társaság által kínált termékek megvásárlására.

adatkezelés célja: a Társaság webshopjában elérhető termékek adásvétele

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, szállítási és számlázási címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

adattárolás módja: elektronikus

 

4.8. Ügyfélkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási céllal e-maileket küldd az érintettnek. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

Az ügyfélkezelést a Társaság az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben).

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH […]

adatkezelés célja: ügyfélkezelés

kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.  

adattárolás határideje: a társaság megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

 

5. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: NTCOM Kft.

címe: 8053 Bodajk, Rigós utca 64.

cégjegyzékszáma: 07 09 010362

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

6. A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.